STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B155
Strasse
M├╝nchener Bstr.