STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenkürzel
B138
Strasse
Pyhrnpaß Bstr.