STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B144
Strasse
Gmundener Bstr.