STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B215
Strasse
St.Leonharder Bstr.