STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B115a
Strasse
Donawitzer Bstr.