STRASSE

12/17/2004 05:41 PM

Strassenk├╝rzel
L201
Strasse
Kleinwalsertalstr.