STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B57
Strasse
G├╝ssinger Bstr.