STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B145
Strasse
Salzkammergut Bstr.