STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B115
Strasse
Eisen Bstr.