STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B132
Strasse
M├╝hlackener Bstr.