STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B306
Strasse
Semmering Ersatzstr.