STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenkürzel
B164
Strasse
Hochkönig Bstr.