STRASSE

06/08/2000 04:26 PM

Strassenk├╝rzel
B24
Strasse
Hochschwab Bstr.